Výzva na rekonštrukciu miestnej komunikácie

 30.06.2020

V Ý Z V A

na predloženie elektronickej cenovej ponuky

/ zákazka s nízkou hodnotou /

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre zákazku

stavebné práce

„ Rekonštrukcia miestnej komunikácie “Zoznam článkov:

1 2 >