Súčasnosť

 Leží na terasovej plošine Slov. krasu. Vznikla zač. 14. stor. vyčlenením z chotára obce Skerešovo. Písomne je doložená v r. 1343 - Felfalu.

Jej územie bolo osídlené v neolite, z ktorého pochádza sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry. Sídlisko a pohrebisko pilinskej kultúry z ml. doby bronzovej potvrdzuje kontinuálnosť osídľovania tohto územia (15. - 11. stor. p. n. l.).

V strede tejto malej obce sa nachádza neskorobaroková kúria pripomínajúca sedliacky dom, ktorá bola neskôr prestavaná na rím. kat. kostol s osobitnou železnou zvonicou. Neskoroklas. ref. kostol pochádza z r. 1875.

Rímskokatolícky kostol

Reformovaný kostol

Príroda

Obec Chvalová leží na terasovej plošine Slovenského krasu, pri vtoku potoka pretekajúceho obcou do Západného Turca. Nadmorská výška v strede obce je 221 m n. m., v chotári 220–433 m n. m.

Prevažne pahorkatinný povrch chotára tvoria fylity a pyroklastiká andezitov. Okolie obce je odlesnené, inde sú dubové lesy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Príroda